Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικού

{{{ certificate_result }}}

Το πιστοποιητικό που ελέγξατε είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό κατά Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που εκδόθηκε από την PQR.
Το αντίστοιχο πιστοποιητικό κατά ΕΣΥΔ, που φέρει τον ίδιο κωδικό, έχει ισχύ 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

{{ certificate_code }}


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

{{ firstname }} {{ lastname }}


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

{{ issue_date }}


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

{{{ lessons }}}