Πιστοποίηση υπηρεσιών και προσώπων

Η pqr είναι ένας αναπτυσσόμενος φορέας πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της ψηφιακής κατάρτισης, παρέχοντας διεθνούς κύρους πιστοποιήσεις και σχεδιάζοντας τις υπηρεσίες της στα μέτρα της ελληνικής αγοράς.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η pqr παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης πληροφορικής.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ο υποψήφιος επιλέγει το εξεταστικό κέντρο μέλος του δικτύου pqr στο οποίο θέλει να εξεταστεί. Για να βρείτε εξεταστικό κέντρο χρησημοποιήστε την μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπό μας.
 • Στο εξεταστικό κέντρο ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις elic.
 • Ο υποψήφιος δηλώνει συμμετοχή σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σε συνεννόηση με το εξεταστικό κέντρο.
 • Ο υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις elic την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει στο κέντρο, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*, ίδιο με εκείνο που αναγράφεται στην αίτησή του.
 • Ο υποψήφιος παραλαμβάνει το πιστοποιητικού από το κέντρο ύστερα από επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις elic
 • Ο υποψήφιος είναι πλέον κάτοχος του πιστοποιητικού elic

Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr

 

 

 

 


Οδηγίες για Εξετάσεις

 • Την ημέρα των εξετάσεων ο υποψήφιος οφείλει να βρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο 1 ώρα (60’) πριν την προγραμματισμένη ώρα των εξετάσεων
 • Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να φέρει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*, χωρίς το οποίο ΔΕΝ μπορεί να εξεταστεί
 • Με την έναρξη των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η προσέλευση καθυστερημένων υποψηφίων
 • Σημειώσεις, βοηθήματα και συγγράμματα δεν επιτρέπονται την ώρα της εξέτασης
 • Κατά την ώρα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να συμμορφώνεται στις οδηγίες και υποδείξεις του επιτηρητή της pqr, καθώς και του υπευθύνου του εξεταστικού κέντρου
 • Κανένας υποψήφιος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει την αίθουσα εξετάσεων χωρίς τη άδεια του επιτηρητή
 • Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται:
  • η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων
  • η χρήση βοηθημάτων (σημειώσεων, συγγραμμάτων κτλ)
  • η επικοινωνία με άτομα εκτός της αίθουσας (τηλεφώνημα, βιντεοκλήση, μήνυμα κτλ)
  • το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων

Παράβαση των ανωτέρω κανόνων οδηγεί σε μηδενισμό των εμπλεκόμενων υποψηφίων

 • Ο υποψήφιος μπορεί να αποχωρήσει εφόσον του το επιτρέπει ο επιτηρητής
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το εξεταστικό κέντρο μετά την λήξη των εξετάσεων
 • Όποιοι υποψήφιοι που αποχωρούν νωρίτερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το εξεταστικό κέντρο

 

Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr.

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις της pqr, καθώς και στην συνέχιση της επαγγελματικής ή σπουδαστικής σας σταδιοδρομίας!


Έγκυρα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση απώλειας
 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης
 • Άδεια παραμονής
 • (για ανηλίκους) Πιστοποιητικό γέννησης με σφραγισμένη φωτογραφία

Ορθή χρήση των πιστοποιητικών

Η χρήση του πιστοποιητικού διέπεται από κανόνες που ορίζει το ελληνικό πλαίσιο πιστοποίησης και ακολουθούνται πιστά από την pqr.

 

Υποχρεώσεις Κατόχου

Ο κάτοχος πιστοποιητικού δεξιοτήτων υποχρεούται να:

 • δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το πιστοποιητικό δεξιοτήτων μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα και για τη βαθμίδα δυσκολίας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί
 • μη χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητικός
 • διακόψει εντός το πολύ μιας εβδομάδας κάθε χρήση και αναφορά στο πιστοποιητικό δεξιοτήτων, εάν αυτό ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο
 • επιστρέψει άμεσα στην pqr οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο.

 

Υποχρεώσεις pqr

Με την έκδοση ενός πιστοποιητικού, η pqr εγγυάται:

 • την ακρίβεια, κατά τη στιγμή της έκδοσης, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του
 • ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή της έκδοσης, κατείχε τις δεξιότητες, που αντιστοιχούσαν στα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό,
 • ότι θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να δημοσιεύονται οι ανακλήσεις (και οι αναστολές) των πιστοποιητικών της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες διαδικασίες της.

 

Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών

Το Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόμενο στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει. Κάθε αντικανονική χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ίδια την pqr είτε από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας επώνυμα προς την pqr οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο που θα βοηθήσει στο σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για το θέμα.

Ως αντικανονική χρήση δύναται να θεωρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με:

 • τη μη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του συστήματος πιστοποίησης
 • την αναφορά της πιστοποίησης στο πιστοποιητικό εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης
 • τη χρήση του πιστοποιητικού κατά τρόπο που να θίγεται η υπόληψη της pqr
 • την υποβολή δήλωσης από τον πιστοποιηθέντα σχετικά με την πιστοποίηση, την οποία η pqr μπορεί να θεωρήσει είτε παραπλανητική είτε μη νόμιμη
 • τη χρήση του πιστοποιητικού ή μέρος αυτού με τρόπο ή σε φορές, που να δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα

 

Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού

Ο χρήστης ενός πιστοποιητικού της pqr, για να βασιστεί εύλογα στα περιεχόμενα ενός πιστοποιητικού της pqr, θα πρέπει να προβεί στους εξής ελέγχους:

 • να ελέγξει για τυχόν λήξη της ισχύος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, εξετάζοντας το σχετικό πεδίο του πιστοποιητικού (ημερομηνία έκδοσης)
 • να ελέγξει την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του, ανατρέχοντας στην σχετική λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δημοσιεύει η pqr στην ιστοσελίδα της
 • να ελέγξει τα γνωστικά πεδία για τα οποία το συγκεκριμένο πιστοποιητικό της pqr έχει εκδοθεί
 • να ελέγξει για την εγκυρότητα του σειριακού αριθμού από το σχετικό χώρο στην ιστοσελίδα της pqr
 • να ζητήσει το κάθε αντίγραφο του πιστοποιητικού να φέρει σφραγίδα ελέγχου της pqr 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Κατεβάστε την εξεταστέα ύλη, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό ορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Βρείτε την  Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών που ακολουθείται. 


Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Σκοπός του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης της pqr είναι η πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει την καταλληλότητα των πιστοποιητικών elic σχετικά με το σκοπό ή την εφαρμογή που προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, μέσω του ΓΚΠ να εκτιμήσει το βαθμό ολοκλήρωσης και αξιοπιστίας που προσφέρει το κάθε είδος πιστοποιητικού που εκδίδεται από την pqr. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος προς τον οποίο χορηγείται πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ.


Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr εμπεριέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχήματα πιστοποίησης. 


Έντυπο Ενστάσεων & Παραπόνων


Αίτηση για αναλυτικά αποτελέσματα


Aναζήτηση γνησιότητας πιστοποιητικού

Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας με το elic.

Βρείτε Κέντρο

Γίνετε μέλος του Δικτύου της pqr και συντονιστείτε στις εξελίξεις της πιστοποίησης.

Γίνετε συνεργάτης