• 1

   Οδηγίες

  • 2

   Στοιχεία Υποψηφίων

  • 3

   Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 4

   Ταυτοπροσωπία & Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

  • 5

   Εργασιακές σχέσεις & πιθανές δυσκολίες

  • 6

   Δήλωση Πιστοποιητικού

  • 7

   Όροι χρήσης & προσωπικά δεδομένα

  • 8

   Επιβεβαίωση στοιχείων

  • 9

   Επιβεβαίωση e-mail

  • 10

   Υπογραφή

  • 11

   Ολοκλήρωση

  1/11

  Οδηγίες

  Οδηγίες

  Με την παρούσα Αίτηση δηλώνετε υπεύθυνα τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.

  Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν από αυτή τη διαδικασία η PQR θα τα διαχειριστεί σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών που διέπει τον Φορέα Πιστοποίησης.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Αίτηση θα αποσταλεί συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε. Η ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων βαραίνει εσάς. Κάθε διόρθωση λανθασμένων στοιχείων μετά την εξέταση ενδέχεται να χρεωθεί επιπλέον.


  Στοιχεία Υποψηφίων

  Σε περίπτωση κηδεμονίας, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:


  Στοιχεία Επικοινωνίας


  Ταυτοπροσωπία &
  Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών


  Εργασιακές σχέσεις &
  πιθανές δυσκολίες


  Δήλωση Πιστοποιητικού

  Διαλέξτε το Πιστοποιητικό που επιθυμείτε:


  Όροι χρήσης
  & προσωπικά δεδομένα

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Τα πεδία με “*” είναι υποχρεωτικά.

  Τα προσωπικά σας στοιχεία διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Η PQR μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για διοικητικούς λόγους ή/ και στατιστικούς λόγους ή/και δια τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και μέτρησης ικανοποίησης πελατών.

  Επίσης η PQR ή οι συνεργάτες της ενδέχεται να σας αποστέλλουν διαφημιστικό ή άλλο υλικό που μπορεί να σας αφορά.

  Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των κανονισμών πιστοποίησης, επιτήρησης, επαναπιστοποίησης, του συνεπαγόμενου κόστους, των δικαιωμάτων μου, του κώδικα συμπεριφοράς κατά τη διενέργεια των εξετάσεων καθώς και των όρων καλής χρήσης του παρεχόμενου πιστοποιητικού. Δηλώνω ότι πληρώ τις απαραίτητες απαιτήσεις για πιστοποίηση των δεξιοτήτων μου και ότι θα παρέχω κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα ζητηθεί από την PQR και που θα βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγησή μου. Συμφωνώ ό,τι θα συμμορφώνομαι με τις παροχές του φορέα πιστοποίησης. Αξιώνομαι σχετικά μόνο με την πιστοποίηση του θεματικού πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης. Δε θα χρησιμοποιώ την πιστοποίηση με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγω την αμεροληψία του φορέα και δεν προτίθεμαι να κάνω οποιαδήποτε σχετική δήλωση η οποία θα θεωρείται από τον φορέα ως παραπλανητική ή μη εξουσιοδοτημένη. Προτίθεμαι να διακόψω τη χρήση όλων των αξιώσεων της πιστοποίησης που περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά στο σχήμα πιστοποίησης ή την ίδια την πιστοποίηση σε περιπτώσεις ανάκλησης ή αναστολής του πιστοποιητικού και προτίθεμαι να επιστρέψω τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με τον φορέα πιστοποίησης. Δεν προτίθεμαι να κάνω χρήση του πιστοποιητικού με τρόπο παραπλανητικό ή που να θίγει τα συμφέροντα της PQR. Επίσης γνωρίζω ότι ή όποια συμμετοχή μου σε πρόγραμμα επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης, δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιητικών της PQR.
  Επίσης, είμαι ενήμερος/η ότι το Πιστοποιητικό το οποίο είναι α) αναγνωρισμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ. έχει συγκεκριμένη ισχύ και για την ανανέωση του θα πρέπει να συμμετάσχω εκ νέου σε εξετάσεις β) αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.Ε.Π έχει αόριστη ισχύ.
  Επιβεβαίωση στοιχείων

  Η ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων βαραίνει εσάς. Κάθε διόρθωση λανθασμένων στοιχείων μετά την εξέταση ενδέχεται να χρεωθεί επιπλέον.
  Επιβεβαίωση e-mail

  Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση που πρόκειται να σας αποστείλουμε την Αίτηση συμπληρωμένη.


  Υπογραφή

  Υπογράψτε κινώντας το ποντίκι.


  Ευχαριστούμε που επιλέξατε
  την PQR για την κατοχύρωση
  των επαγγελματικών σας προσόντων.

  Επιλέξτε το κουμπί "Ολοκλήρωση" για να αποσταλεί η Αίτηση στο email σας.
  Καλή επιτυχία στις εξετάσεις elic!

  Αν δεν βρίσκετε το e-mail στον φάκελο Εισερχομένων αναζητήστε στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).